Energietransitie 

BVN heeft zitting in de regiegroep van de NEN (Netwerk Energieneutraal Noordoostpolder) en daarnaast diverse lijnen met verschillende andere partijen die zich sterk maken betreft dit thema. Onze leden worden via de BVN nieuwsbrief en via het ledenmagazine ‘Intercom’ geïnformeerd over ontwikkelingen betreft dit thema. Daarnaast richten wij ons actief op de verduurzaming van ons gebied, waarbij in deze fase de grote uitdaging van de stroomvoorziening (netcongestie) een zeer belangrijke rol speelt. Vanuit de BVN willen wij ook de politiek uitnodigen om gezamenlijk een visie te ontwikkelen over deze stroomvoorziening, die verder rijkt dan de komende 5 tot 10 jaar. Dit mede om het vestigingsklimaat in ons gebied verder te versterken en te kunnen waarborgen.


Mobiliteit

Om goed te kunnen ondernemen is een goede (digitale) bereikbaarheid van groot belang. Een goede bereikbaarheid draagt daarnaast bij aan de aantrekkelijkheid voor bewoners, toeristen en bedrijven en kan de veiligheid verhogen. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer van (en tussen) de dorpen en Emmeloord in onze gemeente maar ook naar regionale OV-bereikbaarheid van de gemeente een belangrijke voorwaarde. Specifieke aandacht moet er zijn voor de bereikbaarheid van scholen en bedrijventerreinen.

 

BVN kan zich hierbij voorstellen dat er ruimte is voor nieuwe mobiele ontwikkelingen zoals deelauto’s, elektrische fietsen of elektrische buurtbussen. Het mogelijk maken van een nieuwe spoorverbinding (Lelylijn) die door de Noordoostpolder loopt, mét een station in onze gemeente, van groot belang voor de verdere economische ontwikkeling van ons gebied. 

 

Ook van groot belang is voldoende lokale en regionale infrastructuur over wegen, kwalitatief en kwantitatief. Specifieke aandacht verdient daarbij de verbreding van de N50, wegen die goed en veilig toegankelijk zijn voor ons agrarische verkeer (en tevens bewustwording van deze doelgroep in het verkeer) en het veilig mogelijk maken van woon-werk/school verkeer per fiets.

 

 

Huisvesting (arbeidsmigranten)

BVN acht het belang van goede huisvesting voor werknemers van binnen- en buitenland van groot belang is voor de verdere economische ontwikkeling én de leefbaarheid van ons gebied. 

Een wens is o.a. de verruiming van de rood-voor-roodregeling voor de vrijkomende erven in het buitengebied, waarbij de BVN wel wil benadrukken dat toekomstige bewoners zich bewust dienen te zijn van het agrarische karakter in ons gebied. Dus aan de voorzijde toekomstige bewoners goed informeren over de agrarische activiteiten in desbetreffende leefomgeving. 

 

Daarnaast wil de BVN ook benadrukken dat het voor ons gebied en haar ondernemers van groot belang is dat er voor starters, in zowel Emmeloord en in de dorpen, voldoende woningen beschikbaar komen en blijven. 

Door de groeiende interesse vanuit andere delen van ons land, zien wij als BVN dat de variatie in bedrijfstaken sterk toeneemt, waarbij er meer en meer behoefte is aan hoogopgeleid personeel, die niet altijd direct in ons leefgebied willen gaan wonen. Dus de Lelylijn is een must! 

 

Veiligheid bedrijfsleven

BVN zet in op veiligheid op de bedrijventerreinen en de winkelgebieden in Emmeloord en de dorpen. Daarom worden er (opnieuw) samen met gemeente schouwen op bedrijventerreinen in zowel Emmeloord als dorpen gehouden. Bewustwording bij ondernemers verder vergroten, want de criminaliteit is de laatste jaren verschoven van Randstad naar o.a. de Noordoostpolder.

 

 

Agrarische sector

Het belang van een sterke agrarische sector is voor de Noordoostpolder groot. Onze gemeente is van oudsher aangelegd voor landbouwproductie, jouw en ons voedsel, waarbij de nadruk destijds en nu nog altijd ligt op de akkerbouwsector. De sector vormt een belangrijk onderdeel van de economie en is beeldbepalend voor het landschap. Naast deze sector leveren ook indirect een groot aantal verwerkers, toeleveranciers etc. een bijdrage aan onze economie. Daarmee is de Noordoostpolder het centrum voor kennis, innovatie en techniek. 

 

BVN blijft om bovenstaande redenen dan ook constant aandacht vragen voor het behouden én versterken van de agrarische sector. De wortels van vroeger en nu laat dit thema dan ook vaker terugkomen in onze andere standpunten.  

 

We vragen voor ruimte voor de ontwikkeling van de agrarische sector. Dit betekent het optimaal faciliteren van ondernemers in deze sector (van agrariër tot zaadveredelingsbedrijf en toeleverancier) om ontwikkelingen in onder meer schaalgrootte en duurzaamheid mogelijk te maken. Een ander onderdeel is het juist inzetten van de VAB (vrijgekomen agrarische bebouwing), bijvoorbeeld voor een Rood voor Rood regeling. Dit is het bouwen van een woning(en) in buitengebied op de locatie van (voormalige)bedrijf). Ook leggen wij nadruk op de aanleg en onderhoud van adequate infrastructuur waar rekening is gehouden met de afmetingen van het landbouw- en transportverkeer. Bij de (her)inrichting van de wegen dient de schaalvergroting van de bedrijven in deze sector meegenomen te worden. 

 

BVN heeft goede contacten met LTO rondom dit belangrijke speerpunt en legt waar mogelijk de contacten tussen de diverse clusters en belangenorganisaties binnen deze sector.

 

 

Omgevingsvisie / Woonvisie - Motie Koerhuis

In dit proces heeft BVN haar keuze voor ‘scenario 2’ aangegeven, omdat deze naar de toekomst toe het meest vernieuwend en naar buitengericht is. De BVN is van mening dat dit de meeste groeimogelijkheden biedt voor o.a. de ondernemers. 

 

BVN geeft de voorkeur aan een sterkere groei van Emmeloord en een beperkte groei van de dorpen. Voor het behoud van de leefbaarheid is het van belang dat voorzieningen (winkels voor eerste levensbehoefte en sociale functies) in de dorpskernen en de wijken in Emmeloord behouden blijven.

 

Wel willen nogmaals aandragen dat het agrarische karakter van ons gebied voor de BVN zeer belangrijk is. Dit omdat in deze sector zeer veel bedrijven in deze keten met elkaar in verbinding staan. Daarnaast is de Noordoostpolder destijds op de tekentafel ontwikkeld om de monden van Nederland te voeden, laat dit ook een feit blijven in de komende decennia ’s. Wij realiseren ons dat er ook andere hoogwaardige bedrijven de ruimte mogen krijgen in ons gebied – wij heten hen ook van harte welkom. Advies: geef de agrarische sector voldoende ruimte, eenvoudig weg omdat zij voor zeer veel werkgelegenheid zorgt, voor Nederlanders en medelanders.   

 

Onderwijs

BVN ziet dat er veel initiatieven zijn binnen de verschillende onderwijsinstanties. Door met regelmaat (4x per jaar) vanuit de Denktank (opgezet door BVN en BKU) met elkaar in overleg te gaan, blijven we bij elkaar in het vizier. Wel ziet de BVN dat het nog niet eenvoudig is om onderwijs en bedrijfsleven naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Dit mede omdat onderwijs tot op heden minder wendbaar zijn dan ondernemers.  

Wel ontstaan er meer en meer initiatieven vanuit beide partijen, waarbij het bedrijfsleven op haar beurt het initiatief toont om interne opleidingen te ontwikkelingen. Doel om optimaal te voorzien in de behoeftes van gespecialiseerde werknemers. Als BVN staan wij achter deze werkwijze, wel vinden wij het wezenlijk om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij de behoefte van deze tijd. Vanuit de BVN proberen wij bruggen tussen onderwijs en bedrijfsleven te slaan door samenwerkingsverbanden met o.a. STO (sterk techniek onderwijs) en de samenwerking met het innovatiecluster breder in beeld te brengen bij onze leden. 

 

 

Stikstofemissiereductie Flevoland

Als BVN zien wij dat de aanpalende Natura 2000 gebieden (o.a. Wieden en Weerribben) van invloed zijn op onze Noordoostpolder. BVN staat achter het plan om de hoeveelheid CO2-uitstoot te verminderen, maar ziet geen heil in het planten van bos in ons gebied ter CO2 compensatie. Deze zogeheten natuurverbeteringsoplossing vinden wij in ons gebied niet wenselijk. BVN geeft de voorkeur aan emissiereductie, waarbij er gekeken wordt met overige partners in ons gebied, zoals LTO en ook gemeente, hoe de economische ontwikkelingen verantwoord vorm te geven. Waarbij er goed gekeken dient te worden naar het type sectoren die al reeds zeer goed binnen deze emissiereductie kaders passen of bereid (kunnen) zijn zich hieraan te committeren.  


Aanbestedingsbeleid gemeente

BVN ziet graag dat de gemeente aanbestedingen eerst binnen de eigen gemeente uitzet. Bij een keuze voor een aanbesteding buiten het eigen gebied verwachten wij een onderbouwde terugkoppeling naar deelnemende bedrijven die mee hebben gedongen. 

 

Samenwerkingen gemeente met externe partijen van buiten ons gebied

BVN ziet bij projecten, geïnitieerd door de gemeente, dat er meer externe partijen (bureaus) worden aangetrokken ter begeleiding. Hierbij zien we dat deze partijen van buiten de Noordoostpolder, begrijpelijk, niet altijd de juiste kennis van ons gebeid hebben. Het kost deze partijen, begrijpelijk, extra tijd om zich in ons gebied te verdiepen. Waarbij het hebben van het ‘gevoel’ minder krachtig aanwezig is – wat overigens in sommige gevallen ook positief kan uitwerken, dat realiseren wij ons ook. BVN ziet dan ook graag dat er meer partijen vanuit ons gebied worden betrokken bij projecten van de gemeente en daarnaast verwacht zij dat bij een keuze van een partij buiten ons gebied, zij meer gedegen informatie ontvangen bij start.  

 

 

Recreatie en Toerisme & Promotie van de Noordoostpolder/gebiedsmarketing

In de Noordoostpolder wordt toerisme en recreatie steeds belangrijker. Een goed afgestemd aanbod van vrijetijdsbestedingen maakt de gemeente een aantrekkelijk gebied om te werken en/of wonen. Daarnaast zal de gemeente ook voor toeristen aantrekkelijker worden waardoor er meer bestedingen in het gebied gedaan zullen worden. Hiervan profiteren meer bedrijven dan alleen de toeristische en recreatieve sector. 

Om bekend te maken dat bovenstaande ontwikkelingen gaande zijn is gebiedsmarketing van groot belang. Door de Noordoostpolder positief op de kaart te zetten voor zowel onze huidige inwoners, maar ook toekomstige inwoners maken we ons gebied aantrekkelijk om te werken en eventueel te wonen. Ook biedt het aantrekkelijk maken van ons gebied vele kansen voor onze toeristische-, recreatieve- en horecaondernemers en hun toeleveranciers. We kijken verder dan recreëren, toerisme en wonen. Het thema werken neemt een belangrijke plaats in. 

BVN is sponsor van Stichting Emmeloord Promotie (StEP) en heeft goede contacten met Stichting Centrum Management (CME) en Visit Flevoland. Daarnaast is BVN kwartiermaker voor de nieuw op te zetten stichting ‘Gemaakt in de Noordoostpolder’ die vanaf 2023 de gebiedsmarketing van de NOP zal oppakken.

 

Klik voor onze speerpuntennotie, met een opsomming van onze gemeentelijke en regionale speerpunten hier