Bedrijven Voor Noordoostpolder (BVN) vertegenwoordigt de belangen van alle ondernemers in de gemeente Noordoostpolder als het gaat om zaken die de individuele belangen van de ondernemer en de ondernemersverenigingen overstijgen. Dit doet BV Noordoostpolder op zowel lokaal (gemeentelijk) niveau als op (boven)regionaal niveau. In de regio werkt BVN daarbij samen met de zusterverenigingen uit de andere gemeenten in Flevoland en via VNO-NCW Midden. Het speelveld waarin BVN zich begeeft is daarmee breed. Om richting te geven aan haar beleid heeft BVN een aantal speerpunten vastgesteld die in deze notitie zijn opgetekend. 

 

Bedrijven Voor Noordoostpolder (BVN)

BV Noordoostpolder is een vereniging voor ondernemers die wordt bestuurd door ondernemers. Het ondernemersbelang staat centraal in onze organisatie. Een goed ondernemersklimaat is belangrijk en daarom zijn alle activiteiten van de vereniging bovenal gericht op het bevorderen van de economische bedrijvigheid in de Noordoostpolder.

De zorg voor voldoende economische kracht en economische groei beschouwen wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van politiek en bedrijfsleven. BV Noordoostpolder is daarom continu in gesprek met gemeente, provincie en andere instanties. Wij houden de voor ondernemers relevante ontwikkelingen in het oog en maken gebruik van inspraak- en inspreekprocedures. Wij participeren in besturen van organisaties die het belang van ondernemers vertegenwoordigen (zoals VNO-NCW / MKB Nederland).

 

BV Noordoostpolder heeft met ruim 700 leden niet alleen invloed op politiek, maar ook op economisch en maatschappelijk gebied. Hierbij behartigt BVN de belangen van ondernemers en haar leden gevestigd in de Noordoostpolder in het bijzonder. De omvang van de gemeente Noordoostpolder vraagt vanuit de ondernemersvereniging een stevige en professionele inzet om te kunnen zorgen voor een goede belangenbehartiging voor ondernemers. 

 

BVN is ingedeeld in vijf teams

 • Team Belangenbehartiging & Bedrijfsleven
 • Team Externe Netwerken
 • Team Onderwijs & Bedrijfsleven
 • Team Activiteiten & Netwerken
 • Team Communicatie & Marketing

 

De voorzitters van deze teams maken samen met een voorzitter en penningmeester deel uit van het algemeen bestuur van BVN. Het bestuur en de teams worden geadviseerd en ondersteund door de coördinator van de vereniging.

 

Gemeentelijke speerpunten

Een goede relatie tussen gemeente en bedrijfsleven stimuleert beide partijen in een goede ontwikkeling. Bij een ondernemende gemeenschap past een ondernemende gemeente. BV Noordoostpolder werkt graag samen met de gemeente aan een goed ondernemersklimaat. Van de gemeente vraagt BVN: 

 

 • Het behouden van de adviseurs economische zaken, die als aanspreekpunt fungeert voor het bedrijfsleven en die bedrijven begeleidt bij de procedures die benodigd zijn om vergunningen te krijgen; 
 • Een structureel periodiek overleg tussen het gemeentebestuur en het (georganiseerd) bedrijfsleven; 
 • Het versnellen van de diverse procedures bij de gemeente zodat het bedrijfsleven door kan met ondernemen en niet verstrikt raakt in lange wachttijden en ingewikkelde regelgeving
 • Een blijvende inzet op vermindering van administratieve lasten voor ondernemers en het verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers; 
 • De mogelijkheid voor het lokale bedrijfsleven om voor de gemeente te werken en producten te leveren door de omvang van de gemeentelijke opdrachten, zoveel als mogelijk, onder de openbare of Europees openbare aanbestedingsdrempels te houden. 
 • Het intensief betrekken van het bedrijfsleven bij het uitwerken van beleid en projecten die ondernemersbelangen raken; 
 • Het faciliteren van nieuwe vormen van bedrijvigheid en het werken vanuit huis in bestemmingsplannen; 
 • Het faciliteren van duurzaamheid bij bedrijven door passende regelgeving; 
 • Een eenduidige lijn voor leges, tarieven en grondprijzen, concurrerend met elders in de regio; Ondersteuning bij het ontwikkelen en realiseren van projecten die een positieve invloed kunnen hebben op het ondernemersklimaat in de gemeente; 
 • Een professionalisering van de (boven)regionale promotie en lobby; 
 • Een gezamenlijke inzet ten behoeve van woningbouw in de gemeente Noordoostpolder;
 • Goed en constructief overleg over bepaalde beleidsstukken en visiedocumenten, waaronder de Omgevingsvisie en bijvoorbeeld de Regionale Energie Transitie (RES); 
 • Een gezamenlijke inzet met ondernemersverenigingen, ondernemers en politie om de veiligheid bij bedrijven te vergroten, bijvoorbeeld via schouwen van de bedrijfsterreinen. Hierbij hoort een geborgde inzet vanuit het (gemeentelijk) ambtelijk apparaat; 
 • Het stimuleren en activeren van het levendig houden van de stads- en dorpscentra; 
 • De consument stimuleren om vooral lokaal te kopen en zo de centra aantrekkelijk te houden.

 

Regionaal speerpunt

Vanuit de regio dient voldoende samenwerking en contact te worden gezocht met overige gemeentelijke en provinciale samenwerkingsverbanden. Het doel daarbij is om de ondernemers uit de Noordoostpolder zo goed als mogelijk te verbinden met de trajecten en programma’s van die hier lopen. 

Waar noodzakelijk en mogelijk zet BVN zich met strategische partners in om zaken op bovenregionaal, provinciaal of landelijk niveau te agenderen.